Privacy

Home > Inwoners > Privacy

Privacy

Uw privacy

Onderstaand is kort aangegeven hoe de gemeente dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, wat daarvoor de wettelijke basis is en welke rechten u heeft. Een uitgebreide beschrijving vindt u in het Privacyreglement gemeente Sint Anthonis.

Binnen de gemeente Sint Anthonis wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van u als inwoner, partners en van medewerkers. Persoonsgegevens worden vooral verzameld voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. U moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met uw gegevens omgaat.

Nieuwe technologische mogelijkheden en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van uw gegevens. De gemeente is zich hiervan bewust en zorgt dat uw gegevens beschermd blijven, onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, transparantie en gebruikerscontrole.

Wetgeving

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy beleid en de uitwerking ervan. Hiervoor gelden onder andere de volgende wetten:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, bijvoorbeeld een naam of adres. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Zo is enkel een geboortedatum geen persoonsgegeven, maar kan de geboortedatum in combinatie met bijvoorbeeld een woonadres toch als zodanig worden aangemerkt. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met privacy?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Bijvoorbeeld om een verplichting na te komen die in de wet staat. Of voor de uitvoering van een overeenkomst waarin persoonsgegeven van de persoon met wie de overeenkomst is aangegaan opgenomen zijn in de overeenkomst.

Daarnaast zijn er enkele andere doelen waarvoor u uw gegevens heeft achtergelaten. Denk hierbij aan verzenden nieuwsbrief, telefonisch contact of informeren over wijzigingen van diensten.

Bewaartermijn
Gemeente Sint Anthonis bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden
Gemeente Sint Anthonis verstrekt uw gegevens alleen en uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Sint Anthonis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Gemeente Sint Anthonis neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Uw rechten

Welke rechten hebt u?

 • Recht op informatie
  Iedereen mag weten of zijn/haar gegevens door de gemeente Sint Anthonis worden verwerkt/gebruikt.
 • Inzagerecht
  U heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht
  Als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren.
 • Recht op wissen van gegeven
  Als u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Als u vindt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, controleert de gemeente de juistheid hiervan. Zolang er geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.
 • Recht om gegevens over te dragen
  Als de door u zelf verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd bij de gemeente worden verwerkt, heeft u het recht om de gemeente te vragen deze gegevens gestructureerd en in een gangbaar formaat aan u over te dragen.
 • Recht op bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen. Bent u het daar ook niet mee eens, dan kunt u bezwaar of beroep aantekenen bij de rechter.
 • Klacht over privacy
  Iedereen kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Datalek melden
  Iedereen kan melden bij de gemeente Sint Anthonis als hij/zij vermoedt dat persoonsgegevens (bijv. naam, adres, geboortedatum) in te zien zijn voor mensen die dit niet mogen. Omdat deze gegevens misbruikt kunnen worden, is het belangrijk om zo’n datalek direct zo snel mogelijk te melden aan de gemeente.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?
Stuur uw verzoek naar postbus@sintanthonis.nl of naar het postadres. De gemeente zal op uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.
Ingeval van (het vermoeden) van een datalek verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden aan de gemeente

Register van verwerkingsactiviteiten

Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten een register bijhouden van alle verwerkingsactiviteiten waarvoor zij verwerkingsverantwoordelijk zijn. De gemeente Sint Anthonis heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld en houdt dit actueel.

Functionaris voor gegevensbescherming

De gemeente Sint Anthonis heeft een functionaris gegevensbescherming (FG). De FG houdt intern toezicht op en adviseert over de toepassing en naleving van de privacywet door de gemeente. Ook is de FG het aanspreekpunt voor de betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens verwerkt worden). Verder is de FG de schakel tussen de gemeente en de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Register van incidenten en het melden van datalekken

De gemeente Sint Anthonis houdt een register van incidenten bij en heeft een procedure ingericht om waar nodig datalekken te melden aan de toezichthouder en de betrokkenen.

Vragen

Heeft u vragen over het privacybeleid of als betrokkene over het uitoefenen van een van de rechten, neem dan contact op met de gemeentelijke functionaris gegevensbescherming.