Voorbereidingsbesluit huisvesting arbeidsmigranten

Home > Inwoners > Nieuws > Voorbereidingsbesluit huisvesting arbeidsmigranten

Voorbereidingsbesluit huisvesting arbeidsmigranten

RSS

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 3 november 2020;

gelet op het in voorbereiding zijnde beleid voor het omzetten van woningen c.q. het reguleren van verkamering van woningen en op grond de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUIT:

  1. te verklaren, conform artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid (voorbereidingsbesluit) voor het gehele grondgebied van de gemeente Sint Anthonis zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met IMRO-code NL.IMRO.1702.VBHuisvesting-VA01;
  2. te bepalen dat dit besluit ziet op het voorkomen van wijzigingen ten behoeve van het wonen van meer dan 1 huishouden binnen de gemeente Sint Anthonis; 
  3. te bepalen dat onder dit besluit onder ‘wonen’ wordt verstaan: het gehuisvest zijn in (een) woning(en); 
  4. te bepalen dat onder dit besluit onder ‘huishouden’ wordt verstaan: één of meer personen die in vast verband samenleven en waarbij sprake is van continuïteit in de samenstelling en onderlinge verbondenheid.
  5. te bepalen dat het verboden is om het gebruik van de onder besluitpunt 1 aangewezen gronden en gebouwen waar binnen de geldende bestemmingsplannen “wonen” is toegestaan of de functieaanduiding “horeca” is opgenomen, zoals dat bestond op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, te wijzigen ten behoeve van het wonen van meer dan 1 huishouden;
  6. te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders, na vaststelling van het beleid ten aanzien van het omzetten van woningen c.q. het reguleren van verkamering van woningen, bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder besluitpunt 5 genoemde verbod, mits aangetoond is dat dit in overeenstemming is met dit vastgestelde beleid, stedenbouwkundig toelaatbaar is, er een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd en er geen onevenredige nadelige effecten ontstaan voor de gebruiksmogelijkheden van de aangelegen gronden en bouwwerken;
  7. de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van alle stukken inclusief bijlagen, behorende bij dit raadsbesluit tot een dag na publicatie van het besluit.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Sint Anthonis op 10 december 2020.

De Raad voornoemd,

Mr. A.P.J.L. (Ton) Keijzers M.A. (Marcel) Fränzel MSc
griffier voorzitter