Veelgestelde vragen meetnetwerk

Home > Inwoners > Nieuws > Veelgestelde vragen meetnetwerk

Veelgestelde vragen meetnetwerk

RSS

Tijdens de bijeenkomst op 13 oktober 2020 zijn vragen gesteld over het meetnetwerk. De meest voorkomende vragen staan hieronder met een toelichting. Eventuele nieuwe vragen worden aan deze lijst toegevoegd. 

Voor meer informatie over fijnstof in het algemeen verwijzen wij u graag naar de Atlas Leefomgeving


Welke deeltjes zijn het ‘’slechtst’’?

Je zou kunnen zeggen dat hoe kleiner de deeltjes zijn, hoe verder ze in onze luchtwegen kunnen komen. De kleinste deeltjes zijn dan ook het slechtst. In de praktijk gaat het om de combinatie van verschillende fijnstof deeltjes. Er is fijnstof dat door natuurlijke oorzaken in de lucht aanwezig is en er is fijnstof dat door menselijk handelen ontstaat. Beide worden gemeten met de sensoren. De herkomst van de deeltjes bepaalt niet direct hoe slecht ze zijn.


Grip op kwaliteit van de leefomgeving: is toch ook luchtwassers van intensive veehouderij beter controleren?

Luchtwassers worden gecontroleerd op de specifieke eisen die gesteld zijn in de vergunning en die zijn voor elke type wasser landelijk vastgesteld. De uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur valt hier niet onder. Deze controles worden uitgevoerd door de ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noord).


Wat is nu een gezond patroon: is dat ook in de grafieken te verwerken? En heeft het zin om de stof te analyseren, met andere woorden komt het van verkeer, boerderijen, rook van houtstook?

Op dit moment meten wij door heel het gebied Noordkant/Zandkant bijna dezelfde patronen. Daardoor is het erg lastig om te achterhalen waar de fijnstof die wij meten vandaan komt. Het is inderdaad wel interessant om met een nadere analyse van het fijnstof te onderzoeken of meer te zeggen is over de bron. Dit kan met de huidige meettechniek in het project niet. Bij aanvang van het project was de verwachting dat er mogelijk al meer te zeggen was over lokale bronnen in het gebied omdat er meerdere sensoren in een relatief klein gebeid staan. In de data komt dat echter niet duidelijk naar voren.


Tot hoever loopt die fijnstofdeken? Regio Noord/Oost Brabant en Noord Limburg? Of nog veel groter? Of juist kleiner?

De deken is overal aanwezig, maar de dikte ervan kan per locatie, tijd en hoogte verschillen. Dit is ook afhankelijk van omgevingsfactoren. Hieronder vind je een voorbeeld over het jaar 2018.


Ik vind het toch raar dat steeds het voorbeeld wordt gegeven van een snelweg terwijl we in een van de meest intensieve veehouderij gebied wonen. Wat is daar dan een risico van?

Zeker spelen veehouderijen ook een rol als bron van fijnstof. Het is niet de enige bron. Zowel in het gebied Zandkant/Noordkant als daarbuiten zijn meerdere bronnen. Hierbij spelen vervoer, industrie en stook ook een rol, net als de veehouderij buiten het meetgebied. Bij de meetresultaten was het opvallend het patroon van sensoren dichterbij een veehouderijbedrijf niet anders was dan bij de andere sensoren in het gebied. Ook was geen duidelijk effect te zien als de wind van een veebedrijf richting de sensor waaide. Vandaar dat we niet de nadruk op de veehouderij hebben gelegd bij de presentatie van de resultaten.


Kun je beter met de fiets of met de auto gaan?

Hier is veel onderzoek naar gedaan. De conclusie hiervan is dat het vaak toch gezonder is om met de fiets te gaan dan met de auto. Ook omdat fietsen veel voordelen heeft in de zin van lichaamsbeweging en buiten zijn. De voordelen blijken dan groter dan de nadelen.


Kunnen we ook bij een biomassa centrale meten?

Technisch gezien kun je overal meten. In dit project ligt de focus op het gebied Noordkant/Zandkant. De Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk voert momenteel ook experimenten uit om op verschillende hoogten te gaan meten met behulp van een drone. Zo kunnen ook andere luchtlagen bemeten worden. Dit is nog in de experimentele fase.


Een aantal jaren geleden heeft de GGD toch al eens een onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in o.a. onze gemeente. Met als conclusie dat die hier niet goed is. In hoeverre wordt dit rapport nog meegenomen in het huidige onderzoek?

Het VGO onderzoek dat heeft plaatsgevonden heeft gekeken naar de gezondheidsklachten van mensen rondom veehouderijbedrijven. De luchtkwaliteit is in dit onderzoek niet gemeten. Er is wel gekeken welke bedrijven in de omgeving zijn gelegen. Dit is gedaan op basis van vergunningen. In dit onderzoek wordt gemeten. Er is dus geen koppeling tussen beiden onderzoeken. Echter de GGD is wel in beide onderzoeken aangesloten.


Zijn de metingen van de gemeente altijd openbaar.

Nee, er is niet voor gekozen om de data openbaar te maken. Dit omdat in de pilot ook onderzocht werd hoe goed de meetdata zijn, er gemeten wordt met een sensor op particuliere grond en het belangrijk is om duiding te kunnen geven aan de meetwaarden. Meten is weten, maar weet wat je meet. De partners in het project hebben vertrouwelijk wel inzicht gekregen in de data ten behoeve van het project. Bij aanvang van het project is aangegeven dat het eerste doel is om te onderzoeken welke patronen er zijn in de tijd en of er op basis hiervan inzicht verkregen kan worden in de impact van (lokale) bronnen en het weer. Uiteraard zal de eindrapportage met de analyse van de data en de duiding wel openbaar zijn.


Ik weet dat de grenswaarde voor fijnstof een jaargemiddelde concentratie betreft (40ug/m3) en een aantal overschrijdingsdagen. Na de presentatie van zojuist gezien te hebben en snel de data geanalyseerd te hebben, wordt er op de meetlocaties zoals vanavond voldaan. Inzicht is leuk, maar tegen welke kosten?

Het doel van het project was om meer inzicht te krijgen in de patronen van fijnstof in de tijd en op verschillende locaties. Door te werken aan een meetnetwerk waarbij continu gemeten wordt, komt er kennis over de invloed van dagen, activiteiten en  weersomstandigheden op de concentratie fijnstof op neushoogte in een gebied. De volgende stap is te kijken naar handelingsperspectief om toe te werken naar lagere concentraties en minder pieken. De metingen in dit pilotproject hebben niet geleid tot een duidelijke relatie tussen de meetresultaten en bronnen in het meetgebied. Dit betekent dat er veel meer factoren een rol spelen en dat ook factoren op grotere afstand van het meetgebied een rol spelen. Iedere bron van fijnstof draagt bij aan de hoeveelheid fijnstof, maar mogelijk zijn de effecten niet direct te meten op neushoogte in de buurt maar heeft het effect in een veel grotere regio. Mogelijk meten we nu voor een groot deel fijnstof dat afkomstig is van buiten Zandkant/Noordkan. De bronnen in dit gebied kunnen ook effect hebben op de luchtkwaliteit erbuiten.