Steunfonds Corona voor verenigingen en stichtingen

Home > Inwoners > Nieuws > Steunfonds Corona voor verenigingen en stichtingen

Steunfonds Corona voor verenigingen en stichtingen

RSS

De coronacrisis heeft in 2020 vergaande gevolgen voor het verenigingsleven in de gemeente gehad. Diverse activiteiten in de kernen van de gemeente Sint Anthonis zijn als gevolg van de coronacrisis in 2020 geannuleerd. Om verenigingen en stichtingen tegemoet te komen, is een steunfonds opgericht. 

Het steunfonds Corona is bedoeld om verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk te helpen, die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen dreigen te raken. Het verenigingsleven is van grote waarde voor de leefbaarheid in de kernen. Met het steunfonds wordt voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen en stichtingen in gevaar komt.

Aanvragen steunfonds Corona

Voor het jaar 2020 is € 250.000 beschikbaar gesteld. De aanvragen voor het steunfonds Corona 2020 kunt u tot en met maandag 26 april 2021 indienen.

Aanvragers ontvangen zo snel mogelijk een reactie, maar uiterlijk op 21 juni 2021.

Geen structurele ondersteuning

Het steunfonds Corona biedt geen structurele of meerjarige ondersteuning aan organisaties. De wijze van ondersteuning kan verschillen per aanvraag. Er kan per jaar één aanvraag worden ingediend en er geldt een maximumbijdrage van € 5.000 per aanvraag.

Voorwaarden

De aanvrager die een beroep doet op het steunfonds moet aan een aantal voorwaarden voldoen. 

  • Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.
  • De aanvrager is gevestigd in Sint Anthonis en de activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op Sint Anthonis.
  • Het voortbestaan van de vereniging is in gevaar, door financiële problemen als direct gevolg van de coronacrisis.

De aanvraag

De aanvraag om ondersteuning moet voldoen aan een aantal eisen. Deze staan vermeld op het aanvraagformulier. Een aanvraag mag ook op een andere wijze worden opgesteld, als de onderstaande voorwaarden toegelicht zijn.

Duidelijke onderbouwing en motivering.

Uit de aanvraag moet duidelijk blijken welke ondersteuning wordt aangevraagd (welke vorm en bedrag) en waarom dat nodig is. De financiële situatie moet overzichtelijk in beeld worden gebracht en duidelijk moet zijn waar de bijdrage voor gebruikt wordt.

De situatie op dit moment is het gevolg van de coronacrisis en brengt het voortbestaan van de stichting of vereniging in gevaar.

De aanvrager moet de noodzaak van financiële ondersteuning voor het voortbestaan van de organisatie aantonen en duidelijk maken dat de ontstane situatie rechtstreeks het gevolg is van de coronacrisis.

Door inzicht te geven in de jaarrekening van de twee voorgaande boekjaren kan de aanvrager aantonen dat er een rendabele exploitatie is zonder de (gevolgen van de) coronacrisis.

Als een aanvrager specifieke reserves of voorzieningen heeft voor bepaalde toekomstige uitgaven (bijvoorbeeld onderhoud aan gebouwen) wordt gevraagd om dat toe te lichten bij de beschrijving van de financiële positie.

Door de aanvrager zelf is binnen de eigen organisatie een maximale inspanning gedaan om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te beperken.

De aanvrager omschrijft wat er met leden en vrijwilligers is gedaan om de bestaande (financiële) situatie te voorkomen en/of op te lossen?

Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat de aanvrager de mogelijkheden heeft onderzocht en ingezet om de financiële situatie te verbeteren. Denk aan:

  • het verminderen van kosten, zoals verzoeken om lagere huurkosten;
  • verhogen of voortzetten van opbrengsten (bijvoorbeeld zo veel mogelijk laten doorbetalen van contributies, bijdragen);
  • inzet van reserves.

De aanvrager heeft alle andere compensatiemaatregelen die van toepassing zijn aangevraagd en ingezet.

Er kan alleen beroep worden gedaan op het steunfonds wanneer andere bestaande landelijke, regionale of lokale compensatiemaatregelen niet voldoende of geen oplossing bieden. De aanvrager moet aangeven of al een vergoeding is aangevraagd of verkregen uit andere compensatieregelingen. En of de aanvrager dat van plan is te doen in de toekomst (op basis van de huidige regelingen).

Aanvragen Steunfonds Corona 

Basis van vertrouwen

De regeling gaat in hoge mate uit van vertrouwen en beperkte administratieve (verantwoordings-) lasten. We doen daarbij een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk om alleen een beroep te doen op het steunfonds corona als er geen (financiële) mogelijkheden zijn om deze kosten zelf te dragen.

Subsidieplafond

Voor het steunfonds corona 2020 geldt een subsidieplafond van € 250.000,-.

Mochten er meer goedgekeurde aanvragen zijn dan de beschikbare middelen, zal worden overwogen om daarvoor aanvullend budget vrij te maken.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders besluit zo snel mogelijk over een aanvraag nadat deze is ingediend. Maar uiterlijk binnen 8 weken na de deadline van de indieningstermijn, tenzij aanvragen niet compleet zijn en nadere informatie moet worden opgevraagd bij de aanvrager.

De subsidieontvanger hoeft na de verleende steun, achteraf geen verantwoording af te leggen. Het besluit staat open voor bezwaar en beroep.

Basisbedrag

Per vereniging of stichting geldt voor 2020 een maximumbijdrage van € 5.000.

In de beleidsregel is een hardheidsclausule opgenomen om in schrijnende gevallen uitzonderingen te kunnen maken.

Daarnaast wordt aan elke lokale vereniging en stichting actief een basisbedrag beschikbaar gesteld van € 250 om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Daarvoor geld geen bewijslast en hoeft ook geen aanvraag te worden ingediend.

Omstreeks 1 maart ontvangen de lokale verenigingen en stichtingen daarover van de gemeente nadere informatie.

Vragen

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar steunfondscorona@sintanthonis.nl of neem contact op met het Klant Contact Centrum op telefoonnummer: (0485) 388 888.