Pilot evenementenbeleid gemeente Sint Anthonis

Home > Inwoners > Nieuws > Pilot evenementenbeleid gemeente Sint Anthonis

Pilot evenementenbeleid gemeente Sint Anthonis

RSS

In de krant en op social media is er rumoer en onrust over evenementen in de gemeente Sint Anthonis. Er is onrust over geluidsoverlast. Over het afgelasten en verplaatsen van evenementen en de rol van de gemeente Sint Anthonis hierin. Wat is er nu echt aan de hand?

Ontwikkelingen
In Sint Anthonis is aantal ontwikkelingen gaande:

1. het aantal evenementen binnen onze gemeentegrenzen is de afgelopen jaren gegroeid.
2. het aantal grootschalige evenementen met een terugkerend en meerdaags karakter groeit. Deze begonnen ooit als eenmalig en zijn nu structureel van aard.
3. Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen zijn er beduidend meer klachten en signalen binnengekomen met betrekking tot overlast.

Deze ontwikkelingen zorgen voor een spanningsveld van enerzijds de behoefte aan evenementen en anderzijds de behoefte van mensen aan rust en stilte(campings).

Evenementen zijn belangrijk
Dat vindt de gemeente ook. Evenementen zijn goed voor ontspanning en ontmoeting, voor sociale binding in onze dorpen, kunnen een reputatie versterkende werking hebben en ook economisch rendement opleveren.  De gemeente juicht  evenementen toe en heeft de afgelopen jaren haar volledige medewerking gegeven. Ook op locaties waarop dit volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. De gemeente heeft de bevoegdheid om dit bij incidentele evenementen te doen. En daar wringt nu ook net de schoen.

Verschillende (grootschalige, meerdaagse) muziek evenementen die afgelopen jaren alle ruimte hebben gekregen hebben nu een structureel karakter gekregen. Ze vinden elk jaar plaats.
Dat betekent dat de gemeente niet langer een incidentele uitzondering kan maken, maar verplicht is om te kijken wat er volgens de bestemmingsplannen wettelijk is toegestaan. Zo is bijvoorbeeld de Bergen een camping en geen evenemententerrein.  Het is dan noodzakelijk om te kijken onder welke randvoorwaarden een evenement dan toch mogelijk is. De gemeente is dus niet bezig om evenementen ‘de nek om te draaien’, maar probeert juist zaken wél mogelijk te maken.

Geluidsoverlast
Binnen de discussie op allerlei platformen gaat het veelal over het volume van de muziek. De een klaagt, de ander klaagt over degene die klaagt. Het is een onderwerp waar waarschijnlijk nooit iedereen het helemaal eens zal worden. Muziek is voor de een plezier en voor de ander overlast. De gemeente velt hier geen oordeel in, maar probeert een balans te vinden die voor beide groepen acceptabel is.
We nemen dus zowel de mensen die behoefte hebben aan evenementen, als de mensen die aangeven hier te zijn voor hun rust even serieus. Dat mag u ook van ons als overheid verwachten. Het zorgvuldig afwegen van belangen is  een belangrijke taak bij het verlenen van vergunningen

Pilot
Op dit moment werkt de gemeente met een pilot voor geluidsnormen voor meerdaagse, grootschalige muziek evenementen., Dit kunt u zien als een zoektocht en experiment hoe beide groepen goed te faciliteren.
Wij begrijpen dat dit tot onduidelijkheid en onrust kan leiden. Maar wij verkiezen dat, boven alle evenementen simpelweg verbieden. We hopen dat dit ook leidt tot meer draagvlak en  het verminderen van klachten en ter voorkoming van handhavingsprocedures.  

Nogmaals; we zijn juist op zoek naar hoe we voor de toekomst evenementen binnen onze gemeente juist wél mogelijk kunnen maken.

We proberen met elkaar  een goede balans te vinden.

Richtlijnen binnen pilot
De nieuwe richtlijnen in de pilot zijn geen nieuwe regelgeving maar kunnen gebruikt worden in de voorwaarden voor vergunningverlening. Voor deze richtlijnen is het advies van de ODBN overgenomen. Grootschalige meerdaagse evenementen met versterkte die bijna “dag rond” plaatsvinden  mogen tot 24.00 uur versterkt muziekgeluid produceren. Vanaf 23.00 uur moet het muziekgeluid afgeschaald worden. De officiële eindtijd tot  het schenken van dranken (01:00u) en de officiële eindtijd (02.00 u) blijven ongewijzigd.

Met behulp van de uitkomsten van deze pilot wordt bekeken of het nodig is om het evenementenbeleid te wijzigen en zo ja, op welke manier. Het is uiteraard aan de gemeenteraad om nieuw beleid vast te stellen en/of  de bestemmingsplannen te wijzigen opdat grootschalige, meerdaagse muziekevenementen mogelijk zijn.

Afgelast evenement Extrema Outdoor
In de media wordt de suggestie gewekt dat  de gemeente ‘schuld’ is aan het  niet doorgaan van dit evenement. De waarheid ligt echter een stuk genuanceerder.
Zoals de organisator zelf schrijft is de tijd van dit evenement gewoon voorbij. En is het tijd voor een nieuwe generatie evenementen. Dit hoeft u niet klakkeloos van ons aan te nemen. U kunt het bericht van de organisatie zelf lezen op: https://xofestival.nl/
Wij waren door de organisatie geïnformeerd over het besluit om Extrema Outdoor af te lasten, maar gevraagd is om de organisatie zelf dit bericht naar buiten te laten brengen. Uiteraard hebben wij hier gehoor aan gegeven.
Wij respecteren het besluit van de organisatie. Bovendien delen de gemeente en organisator de ambitie om voor de toekomst te koersen op passende evenementen in de regio.
Dit moet elke evenementenliefhebber een positief gevoel geven dat het wel goed gaat komen met de evenementen in Sint Anthonis.

De gemeente is in elk geval hard aan het werk om te komen tot een gebalanceerd evenementenbeleid voor passende evenementen.

Wat blijft ongewijzigd?
Eerder heeft de gemeente het evenementen beleid verruimd. Zo volstaat voor de meeste evenementen in onze gemeente een meldingsplicht. Voor deze activiteiten is de vergunning afgeschaft. Ook is de meerjarenvergunning geïntroduceerd. De voorwaarden voor braderieën, dorpsfeesten, kermissen zijn niet veranderd. Verstrekte meerjarenvergunningen blijven van kracht. Terrasvergunningen, besloten feesten in de reguliere horeca vallen ook niet onder deze pilot.