Nieuwe aanpak jongerenwerk gemeente Sint Anthonis

Home > Inwoners > Nieuws > Nieuwe aanpak jongerenwerk gemeente Sint Anthonis

Nieuwe aanpak jongerenwerk gemeente Sint Anthonis

RSS

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het jongerenwerk in de gemeente nieuwe accenten te geven onder het motto “het jongerenwerk komt naar u toe”. Onderdeel van dit besluit is om meer in te zetten op  het ambulante jongerenwerk in alle kernen. Dit besluit heeft gevolgen voor de vaste locatie van het jongerencentum (JOC) De Link. De huurovereenkomst van JOC De Link eindigt per 1 januari 2021.

Dichtbij de jongeren
In de gemeente is een professioneel jongerenwerker actief, in dienst van Sociom. In de zomer van 2020 heeft de gemeente opdracht gegeven aan Sociom om een objectief onderzoek uit te voeren onder jongeren en de jeugdpartners over de bekendheid en het bereik van het jongerenwerk. Uit dit onderzoek is gebleken dat het jongerenwerk in de gemeente Sint Anthonis meer aandacht verdient. Het gaat er hierbij vooral om dat meer jongeren bereikt worden en dat zij de jongerenwerker beter weten te vinden. In het rapport van Sociom is een aantal scenario’s voorgelegd. Op basis van de afweging van deze scenario’s heeft het college besloten dat de jongerenwerker letterlijk dichter bij de jongeren moet staan. Dit kan bereikt worden door meer op pad te gaan en de jongeren in hun eigen omgeving op te zoeken.  

Geen vaste accommodatie
De visie van het college is het beter bereiken van alle jongeren in alle kernen. Het college kiest hierbij voor een vraaggerichte benadering met als prioritering de methodieken ambulant jongerenwerk en individuele ondersteuning van de ‘kwetsbare jongeren’. Jongeren moeten in deze benadering vooral bereikt worden op plekken waar zij natuurlijk bij elkaar komen. Het aanbieden van een vaste accommodatie voor de jongeren als uitvalsbasis past niet meer bij deze visie. JOC de Link wordt gerund door een onafhankelijke stichting met een bestuur, bestaande uit vrijwilligers. In de afgelopen jaren is de huurovereenkomst van JOC de Link al meerdere keren verlengd. De zoektocht naar een andere locatie heeft geen andere huisvestingsmogelijkheid opgeleverd.

Met het bestuur van JOC de Link is bovenstaande besproken. Zij opteren in eerste aanleg nog steeds voor een vaste accommodatie ondanks het feit dat zij die tot op heden niet hebben kunnen vinden. Aan het bestuur van JOC de Link is gevraagd om op basis van het rapport en het besluit nader met elkaar in overleg te gaan om samen invulling te geven aan het toekomstig jongerenwerk in de gemeente Sint Anthonis ook in aanloop naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk.