Laatste begroting gemeente Sint Anthonis, maar wel één om heel trots op te zijn!

Home > Inwoners > Nieuws > Laatste begroting gemeente Sint Anthonis, maar wel één om heel trots op te zijn!

Laatste begroting gemeente Sint Anthonis, maar wel één om heel trots op te zijn!

RSS

Wethouder Rob Poel gaat op 5 november vol zelfvertrouwen naar de raad, waar een solide begroting voor 2021 zal worden aangeboden. “Met trots, zegt hij,  omdat we het geflikt hebben om te komen tot een begroting die recht doet aan de extra impuls die de gemeente Sint Anthonis nog krijgt én de financiële stabiliteit waarmee we richting de toekomstige gemeente Land van Cuijk koersen. Daar komt bij dat ik vorig jaar, nadat ik net aangetreden was, nog bezuinigingen moest realiseren. Door corona hebben veel gemeenten het zwaar, maar in Sint Anthonis kunnen we nu gelukkig een meerjarig sluitende begroting aanbieden!”

Financieel arrangement

2021 zal in het teken staan van de op handen zijnde herindeling. De gemeente Sint Anthonis is een financieel gezonde gemeente en laat zoals gezegd een sluitende (meerjaren-) begroting zien. De uitgaven die in 2021 gedaan worden zijn grotendeels structurele uitgaven. Het is echter ook een begroting die invulling geeft aan het Financieel arrangement dat de gemeenteraad in 2017 vaststelde bij het besluit om te gaan herindelen.

Dat Financiële arrangement hield in dat de gemeente Sint Anthonis haar reserves in de jaren voor de herindeling gedeeltelijk mocht investeren in het de zeven  dorpsgemeenschappen en het omvangrijke buitengebied dat de gemeente rijk is. Daartoe werd het uitvoerings-programma 2018-2022 opgesteld.

Uitvoeringsprogramma

Het Uitvoeringsprogramma loopt nog en er worden nog steeds besluiten voorbereid en genomen om te komen tot betere voorzieningen in de kernen en het buitengebied in welke vorm dan ook. Daarnaast blijkt dat de gemeente Sint Anthonis in staat is de nieuwe gemeente Land van Cuijk financieel te stutten ofwel een bijdrage te leveren aan een gezond huishoudboekje van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Op 29 september heeft het college de conceptbegroting 2021 aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling op 5 november aanstaande.

Begroting 2021