Gemeenteraad besluit 3 juni over zonnepark Lactariaweg, Stevensbeek

Home > Inwoners > Nieuws > Gemeenteraad besluit 3 juni over zonnepark Lactariaweg, Stevensbeek

Gemeenteraad besluit 3 juni over zonnepark Lactariaweg, Stevensbeek

RSS

Gemeente Sint Anthonis heeft de ambitie om al in 2035 energieneutraal te zijn. Om dit te kunnen bereiken wordt vooral ingezet op de ontwikkeling van zonneparken. Hiervoor zijn drie pilots ingediend. Voor het zonnepark aan de Nieuweweg in Oploo en het zonnepark aan de Sambeeksedijk in Sint Anthonis is inmiddels een vergunning verleend. Op 3 juni besluit de gemeenteraad van Sint Anthonis over de vergunningverlening voor het zonnepark aan de Lactariaweg in Stevensbeek.

Waarom hebben we zonneparken nodig in onze gemeente?

Aansluitend bij ons landelijke Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie, wil de gemeente Sint Anthonis in 2035 energieneutraal zijn. Deze ambitie is op 23 juni 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en de gemeente heeft daar beleid op gemaakt. Om deze doelstelling te halen, hebben we in onze gemeente een mix van nieuwe energiebronnen nodig en moeten we gebruik maken van  zon op daken en zon op land. Vanwege de nabijheid van vliegbasis Volkel zijn windmolens vrijwel niet mogelijk in onze gemeente. Naast zonnepanelen op daken zijn ook zonneparken nodig.

Hoe zijn de eerste drie zonneparken geselecteerd?

Op basis van de in de “Hoofdlijnen kader grondgebonden zonneparken” omschreven criteria, die op 13 september 2018 door onze gemeenteraad zijn vastgesteld, heeft het college van burgemeester en wethouders de bovengenoemde drie pilots geselecteerd. De vastgestelde criteria stellen een aantal ruimtelijke, procesmatige en financiële randvoorwaarden. Met deze drie pilots, die het best scoren op de vastgestelde criteria, kan zo divers mogelijk ervaring worden opgedaan.

Stand van zaken

Twee van de drie bijzondere zonneparken zijn vergund. De vergunningverlening voor het derde zonnepark aan de Lactariaweg in Stevensbeek staat op de gemeenteraadsagenda van 3 juni 2021. Voorafgaand daaraan wordt dit onderwerp op 27 mei behandeld in de commissievergadering van de gemeenteraad.

Initiatiefnemers en gemeente voerden ook gesprekken met de dorpsraden en omwonenden

Deze gesprekken zijn gevoerd om de plannen toe te lichten, vragen te beantwoorden en suggesties mee te nemen in de plannen. Want het krijgen van een zonnepark in de buurt ligt gevoelig en leidt tot vragen, ook in Stevensbeek. Zo hebben mensen vragen over hun gezondheid en over het dubbel gebruik van de grond. Ook zijn er vragen over de locatie en de noodzaak van zonneparken. 
Over het zonnepark op de Lactariaweg is op 12 april nog een informatieavond gehouden  met de dorpsraad en omwonenden in Stevensbeek.

De vragen die op 12 april zijn gesteld en de antwoorden daarop, de  “Hoofdlijnen kader grondgebonden zonneparken” en nadere informatie over de zonneparken in de gemeente Sint Anthonis zijn te lezen op de website www.sintanthonis.nl/zonneparken