Bezuinigingen vs uitvoeringsprogramma verklaard

Home > Inwoners > Nieuws > Bezuinigingen vs uitvoeringsprogramma verklaard

Bezuinigingen vs uitvoeringsprogramma verklaard

RSS

Advies Berenschot 2017
Op basis van concrete aanbevelingen uit het rapport dat Bureau Berenschot in de zomer van 2017 presenteerde, heeft de raad van de gemeente Sint Anthonis besloten dat, in geval van een herindeling, voor de ruime reserves van de gemeente Sint Anthonis een balans gevonden zou moeten worden tussen het financieel verstevigen van de nieuwe gemeente en het beschikbaar houden van extra bestedingsruimte voor de kernen van de gemeente Sint Anthonis tot aan de herindeling.

Uitvoeringsprogramma (UP)
Dit besluit heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma genaamd “Sint Anthonis: prettig leven, nu en in de toekomst”, dat dus volledig met eigen geld gefinancierd wordt. Het gaat om een budget van 25  miljoen euro bruto, dat in principe tussen 2018 en 2022 wordt besteed. Van deze 25 miljoen komt 10 miljoen uit de reserve, 6,5 dient opgehaald te worden met verkoop van pachtgronden en 8,5 miljoen betreffen uitgaven die we ook weer terugontvangen (zoals bijvoorbeeld bij startersleningen).

We hebben het over incidentele projecten met een vastgesteld en door de gemeente Sint Anthonis beschikbaar gesteld budget waarmee deze bekostigd worden. Het gaat dus niet om structurele kosten maar om incidentele (eenmalige) investeringen die vooraf zijn vastgesteld. De speerpunten van het uitvoeringsprogramma zijn: krachtige kernen, duurzaamheid en energietransitie en transitie buitengebied. De gemeenteraad heeft hier meermalen in openbare vergaderingen over gesproken en ook de herindelingspartners zijn volledig op de hoogte.  


Bezuinigingen
Er moet echter bezuinigd worden op de structurele uitgaven van de gemeente in ons lopende huishoudboekje. De reserves (spaarpot) van de gemeente Sint Anthonis staan daar los van. De bezuinigingsvoorstellen waar nu over gepraat wordt, betreffen dus niet dit uitvoeringsprogramma (eenmalig bekostigd uit de spaarpot)  maar het reguliere huishoudboekje dat wil zeggen de structurele baten en lasten zoals die in de begroting staan.

Herindelingsontwerp
In het herindelingsontwerp, dat op 28 oktober aan de drie raden zal worden voorgelegd, is ook het uitvoeringsprogramma van de gemeente Sint Anthonis en de financiering daarvan opgenomen. Na 1 januari 2022, wanneer de herindeling een feit is, zal er een nieuwe gemeenteraad zijn met een eigen verantwoordelijkheid. Projecten die dan nog lopen en waarvoor geld van de voormalige gemeente Sint Anthonis beschikbaar is, kunnen ook na deze datum worden afgerond.

Herindelingsscan
Onderdeel van het herindelingsontwerp is een herindelingsscan, die door de provincie wordt opgesteld. Dit is standaardprocedure bij een herindeling. Hiermee krijgen de 3 gemeenten inzicht in de huidige financiële positie van elke gemeente en de financiële gevolgen van de herindeling.